PIACOM ERP

Ứng dụng Hoạch định nguồn lực chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp xăng dầu Một giải pháp Xăng dầu số của PIACOM

Nhận tư vấn miễn phí Download Brochure

PIACOM ERP

Là giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp chuyên sâu dành riêng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, được phát triển bởi Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex – PIACOM.
PIACOM ERP bám sát nhu cầu quản lý cơ bản nhất của một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu từ Mua hàng, Bán hàng, quản lý Kho hàng, Vận tải, đến Kế toán, Tài chính, Nhân sự tiền lương.
Tất cả nhằm hướng đến một mục tiêu lớn: hỗ trợ Quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Phân hệ Mua hàng

(MM – Material Management)

Quản lý các hoạt động thu mua và lượng hàng hóa trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Phân hệ Mua hàng quản lý các giao dịch mua hàng và kiểm kê lượng hàng theo luồng quy trình từ Kế hoạch mua hàng, Hợp đồng mua hàng, Chính sách giá, Quản lý đơn hàng, đến Nhập hàng, Nhập hoá đơn và Quản lý công nợ.

Tính năng

 • Quản lý Kế hoạch, Hợp đồng, Ðơn hàng
 • Quy trình giao nhận hàng hóa
 • Quản lý Quy trình nhập mua (nhập khẩu, mua nội, ….)
 • Quản lý hóa đơn, quản lý và phân công phân tích công nợ với nhà cung cấp
 • Hệ thống báo cáo mua hàng

Phân hệ Bán hàng

(SD – Sales and Distribution)

Quản lý hiệu quả hơn các quy trình phân phối hàng, bán hàng và dữ liệu khách hàng.

Phân hệ Bán hàng quản lý các giao dịch xuất, bán hàng theo luồng quy trình từ Kế hoạch bán hàng, Hợp đồng bán hàng, Chính sách giá, Quản lý đơn hàng, đến Xuất hàng, Xuất hoá đơn và Quản lý công nợ.

Tính năng

 • Quản lý Kế hoạch, Hợp đồng, Ðơn hàng
 • Quản lý tín dụng
 • Quản lý chính sách giá, chiết khấu, khuyến mại, hoa hồng,…
 • Quản lý quy trình xuất bán (tái xuất, xuất khẩu, nội địa, hàng gửi,…)
 • Quản lý hóa đơn điện tử
 • Quy trình giao nhận hàng
 • Quản lý công nợ (cảnh báo nợ xấu, lãi trả chậm,…)
 • Hệ thống báo cáo bán hàng

>> Xem thêm Bộ giải pháp Quản lý cửa hàng xăng dầu EGAS

Phân hệ Quản lý kho

(WM – Warehouse Management)

Quản lý hiệu quả các quy trình logistics tại kho xăng dầu.

Phân hệ Quản lý kho hỗ trợ xử lý mọi luồng vận chuyển của hàng hóa, quản lý tồn kho thực tế, tồn kho sổ sách và quản lý hao hụt tại kho xăng dầu.
Hệ thống đạt được hiệu quả tối ưu nhất khi tích hợp với các giải pháp Tự động hoá kho PIACOM TAS.

Tính năng

 • Quản lý xuất – nhập – tồn kho hàng hóa
 • Quản lý hao hụt, kiểm kê hàng hoá
 • Báo cáo về tồn kho, nhà cung cấp, đơn hàng, hàng đang đi đường
 • Các giải pháp tự động hóa kho: TÐH nhập hàng,TÐH bến xuất, TÐH đo bồn,…
 • Trị giá hàng tồn kho theo các phương pháp FIFO/Moving average/Standard

Phân hệ Vận tải

(TM – Transportation Management)

Hỗ trợ quản lý các hoạt động liên quan đến vận chuyển hàng hóa qua mọi phương thức vận tải (xe bồn, xà lan, wagon,..)

Tính năng

 • Quản lý phương tiện vận tải
 • Quản lý chuyến vận tải
 • Quản lý chi phí: Khoán tiền lương, nhiên liệu dầu mỡ phụ, săm lốp, bình điện,…
 • Quản lý hồ sơ kỹ thuật: sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp,…
 • Quản lý cước phí vận tải
 • Hệ thống báo cáo vận tải

Phân hệ Kế toán tài chính

(FI – Finace)

Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Phân hệ Kế toán tài chính (FI) ghi nhận tức thời tất cả các giao dịch từ mọi hoạt động kinh doanh và cho phép thực hiện kiểm toán từ báo cáo tài chính tới từng chứng từ đơn lẻ.

Tính năng

 • Sổ cái tổng hợp
 • Kế toán ngân hàng
 • Công nợ phải trả
 • Kế toán ngoại tệ
 • Công nợ phải thu
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán tiền mặt
 • Hệ thống báo cáo kế toán tài chính

Phân hệ Kế toán Quản trị

(CO – Controlling)

Cung cấp thông tin quản trị của doanh nghiệp, phục vụ hoạt động điều hành và ra quyết định.

Dựa trên dữ liệu đầu vào từ các giao dịch phát sinh ở các phân hệ Mua hàng (MM), Bán hàng (SD),… phân hệ Kế toán quản trị cho phép phân tích thông tin về chi phí, lãi gộp, lợi nhuận theo phòng ban, đơn vị và theo các chiều phân tích (loại hình, phương thức bán hàng, mặt hàng, khách hàng,…).

Tính năng

 • Tập hợp doanh thu, chi phí, giá vốn
 • Phân tích lãi lỗ theo các chiều phân tích
 • Phân bổ chi phí chung
 • Hệ thống báo cáo kế toán quản trị
 • Phân tích chi phí theo các trung tâm chi phí

Hợp nhất Báo cáo tài chính

(CS – Consolidated financial statement)

Hợp nhất Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp nhiều cấp quản lý.

Phân hệ Hợp nhất Báo cáo tài chính cho phép tổng hợp dữ liệu tài chính từ xí nghiệp, chi nhánh và hợp nhất. Báo cáo tài chính cho tổng công ty/ tập đoàn.

Tính năng

 • Tổng hợp dữ liệu tài chính
 • Thực hiện điều chỉnh, tăng giảm khác
 • Ðối chiếu dữ liệu
 • Lập báo cáo hợp nhất
 • Loại trừ các giao dịch nội bộ

Quản lý các hoạt động thu mua và lượng hàng hóa trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Phân hệ Mua hàng quản lý các giao dịch mua hàng và kiểm kê lượng hàng theo luồng quy trình từ Kế hoạch mua hàng, Hợp đồng mua hàng, Chính sách giá, Quản lý đơn hàng, đến Nhập hàng, Nhập hoá đơn và Quản lý công nợ.

Tính năng

 • Quản lý Kế hoạch, Hợp đồng, Ðơn hàng
 • Quy trình giao nhận hàng hóa
 • Quản lý Quy trình nhập mua (nhập khẩu, mua nội, ….)
 • Quản lý hóa đơn, quản lý và phân công phân tích công nợ với nhà cung cấp
 • Hệ thống báo cáo mua hàng

Quản lý hiệu quả hơn các quy trình phân phối hàng, bán hàng và dữ liệu khách hàng.

Phân hệ Bán hàng quản lý các giao dịch xuất, bán hàng theo luồng quy trình từ Kế hoạch bán hàng, Hợp đồng bán hàng, Chính sách giá, Quản lý đơn hàng, đến Xuất hàng, Xuất hoá đơn và Quản lý công nợ.

Tính năng

 • Quản lý Kế hoạch, Hợp đồng, Ðơn hàng
 • Quản lý tín dụng
 • Quản lý chính sách giá, chiết khấu, khuyến mại, hoa hồng,…
 • Quản lý quy trình xuất bán (tái xuất, xuất khẩu, nội địa, hàng gửi,…)
 • Quản lý hóa đơn điện tử
 • Quy trình giao nhận hàng
 • Quản lý công nợ (cảnh báo nợ xấu, lãi trả chậm,…)
 • Hệ thống báo cáo bán hàng

>> Xem thêm Bộ giải pháp Quản lý cửa hàng xăng dầu EGAS

Quản lý hiệu quả các quy trình logistics tại kho xăng dầu.

Phân hệ Quản lý kho hỗ trợ xử lý mọi luồng vận chuyển của hàng hóa, quản lý tồn kho thực tế, tồn kho sổ sách và quản lý hao hụt tại kho xăng dầu.
Hệ thống đạt được hiệu quả tối ưu nhất khi tích hợp với các giải pháp Tự động hoá kho PIACOM TAS.

Tính năng

 • Quản lý xuất – nhập – tồn kho hàng hóa
 • Quản lý hao hụt, kiểm kê hàng hoá
 • Báo cáo về tồn kho, nhà cung cấp, đơn hàng, hàng đang đi đường
 • Các giải pháp tự động hóa kho: TÐH nhập hàng,TÐH bến xuất, TÐH đo bồn,…
 • Trị giá hàng tồn kho theo các phương pháp FIFO/Moving average/Standard

Hỗ trợ quản lý các hoạt động liên quan đến vận chuyển hàng hóa qua mọi phương thức vận tải (xe bồn, xà lan, wagon,..)

Tính năng

 • Quản lý phương tiện vận tải
 • Quản lý chuyến vận tải
 • Quản lý chi phí: Khoán tiền lương, nhiên liệu dầu mỡ phụ, săm lốp, bình điện,…
 • Quản lý hồ sơ kỹ thuật: sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp,…
 • Quản lý cước phí vận tải
 • Hệ thống báo cáo vận tải

Cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Phân hệ Kế toán tài chính (FI) ghi nhận tức thời tất cả các giao dịch từ mọi hoạt động kinh doanh và cho phép thực hiện kiểm toán từ báo cáo tài chính tới từng chứng từ đơn lẻ.

Tính năng

 • Sổ cái tổng hợp
 • Kế toán ngân hàng
 • Công nợ phải trả
 • Kế toán ngoại tệ
 • Công nợ phải thu
 • Kế toán tài sản cố định
 • Kế toán tiền mặt
 • Hệ thống báo cáo kế toán tài chính

Cung cấp thông tin quản trị của doanh nghiệp, phục vụ hoạt động điều hành và ra quyết định.

Dựa trên dữ liệu đầu vào từ các giao dịch phát sinh ở các phân hệ Mua hàng (MM), Bán hàng (SD),… phân hệ Kế toán quản trị cho phép phân tích thông tin về chi phí, lãi gộp, lợi nhuận theo phòng ban, đơn vị và theo các chiều phân tích (loại hình, phương thức bán hàng, mặt hàng, khách hàng,…).

Tính năng

 • Tập hợp doanh thu, chi phí, giá vốn
 • Phân tích lãi lỗ theo các chiều phân tích
 • Phân bổ chi phí chung
 • Hệ thống báo cáo kế toán quản trị
 • Phân tích chi phí theo các trung tâm chi phí

Hợp nhất Báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp nhiều cấp quản lý.

Phân hệ Hợp nhất Báo cáo tài chính cho phép tổng hợp dữ liệu tài chính từ xí nghiệp, chi nhánh và hợp nhất. Báo cáo tài chính cho tổng công ty/ tập đoàn.

Tính năng

 • Tổng hợp dữ liệu tài chính
 • Thực hiện điều chỉnh, tăng giảm khác
 • Ðối chiếu dữ liệu
 • Lập báo cáo hợp nhất
 • Loại trừ các giao dịch nội bộ

PIACOM ERP

Sản phẩm đến từ sự am hiểu sâu sắc 
nghiệp vụ quản lý kinh doanh xăng dầu

PIACOM sở hữu đội ngũ chuyên gia am hiểu đặc tính xăng dầu, nghiệp vụ quản lý kinh doanh, cũng như am các chính sách và quy định quản lý kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam, từ đó tư vấn khách hàng chuẩn hoá quy trình để xây dựng giải pháp quản trị doanh nghiệp tối ưu.

PIACOM ERP

Sản phẩm đến từ kinh nghiệm hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển

PIACOM đã tích luỹ vốn kinh nghiệm hơn 20 năm triển khai giải pháp số cho 230 doanh nghiệp xăng dầu trong và ngoài nước. Do đó, giải pháp PIACOM ERP vừa đạt chuẩn công nghệ ERP tiên tiến trên thế giới, đồng thời đáp ứng được nhiều nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu đa dạng. 

PIACOM ERP

Sản phẩm có mức độ nội địa hóa cao, thân thiện với người dùng Việt Nam

Đội ngũ phát triển sản phẩm và hỗ trợ khách hàng luôn thường trực để đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tuỳ biến phần mềm, điều chỉnh khi có nhu cầu thay đổi mô hình tổ chức quản lý; cũng như giải đáp mọi thắc mắc về nghiệp vụ chuyên sâu và sử dụng sản phẩm từ khách hàng.

PIACOM ERP giúp doanh nghiệp xăng dầu của bạn…

Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý xăng dầu và kinh nghiệm triển khai cho hơn 230 công ty xăng dầu trong và ngoài nước, chúng tôi thấu hiểu sâu sắc bài toán quản trị kinh doanh của bạn.

Không quá sớm, cũng không quá muộn – giờ là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp bạn chuyển đổi số toàn diện hoạt động quản lý kinh doanh.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn!

Đăng ký ngay Liên hệ